خدمات ما :

خدمات ما :

 

تحلیل و تشریح کروکی تصادفات

مشاوره بیمه ای به زیاندیدگان

پیگیری جبران خسارت های زیاندیدگان

تحلیل و تشریح کروکی تصادفات و پیگیری حقوق زیاندیدگان ناشی از:
رانندگی بدون گواهینامه، بدون بیمه نامه، خودروی متواری از صحنه، خسارات مازاد بر بیمه، و...