درباره ما

 

 

مالک اسمعیل زاده، متولد 1342، کارشناس خبره غیر رسمی دادگستری وسایل نقلیه موتوری، با مدرک از کانون قوه قضائیه، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به شماره عضویت 1131، مدیر مرکز مشاوران خسارت های تصادفات و شرکت های بیمه استان کرمان، مدیر و صاحب امتیاز سامانه همیار24، مدرس قوانین و اصول بیمه ای در مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی و صنعت و معدن، مدرس انجمن حرفه ای صنعت بیمه در خصوص قوانین و شرح وظایف شرکت های بیمه و در مورد ثالث جانی و ثالث مالی و اصول بیمه ای، دارای گواهینامه داوری

تلفن همراه : 09120351037

 

 

 

 

غلامعباس یزدانشناس، متولد 1345، سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی، دارای سابقه ده ها سال خدمت در پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی در پست های مدیریتی متفاوت، دارای مدرک کارشناس عالی تصادفات و همچنین کارشناس رسمی دادگستری در زمینه بررسی تصادفات، تعیین خسارت، ارزیابی و تعیین اصالت وسایط نقلیه موتوری زمینی

تلفن همراه : 09131415867

فعالیت های وبسایت :

تحلیل و تشریح کروکی تصادفات و پیگیری حقوق زیاندیدگان ناشی از:
رانندگی بدون گواهینامه، بدون بیمه نامه، خودروی متواری از صحنه، خسارات مازاد بر بیمه، و...