تعرفه خدمات

تعرفه ها :

 

-1 مشاوره تلفنی : رایگان

-2  مشاوره آنلاین : رایگان

-3
مشاوره الکترونیکی : 150/000ریال

-4مشاوره حضوری : 300/000ریال

 

 

 

 

* کلیه پرداخت ها به صورت الکترونیکی و در وبسایت انجام میشود.