تعریف آزادراه

تعریف آزادراه :

 به استناد بند 1از ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،

 آزاد راه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند .

کارشناس وبسایت http://hamyar24.com غلام عباس یزدانشناس .